ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΟΣΕ: Προμήθεια τριών μετασχηματιστών έλξης από τη Siemens Mobility

ΕΡΓΟΣΕ: Προμήθεια τριών μετασχηματιστών έλξης από τη Siemens Mobility	 - Κεντρική Εικόνα

Στην προμήθεια και εγκατάσταση τριών μετασχηματιστών έλξης στους υποσταθμούς Σφίγγας και Περιβολίου από την S.A., συνολικής συμβατικής αξίας 1.050.600 ευρώ, προχωρεί η ΕΡΓΟΣΕ.

Η υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΡΓΟΣΕ, ήταν αποτέλεσμα ανοικτού διαγωνισμού που διεξήχθη το 2018 και εντάσσεται στο έργο «Ηλεκτροκίνηση γραμμής Αθήνας-Θεσσαλονίκης-ολοκλήρωση Β' Φάσης-και του κλάδου Οινόης-Χαλκίδας», που χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Οι τρεις μετασχηματιστές θα χρησιμοποιηθούν για την ολοκλήρωση της ηλεκτροκίνησης του τμήματος σιδηροδρομικής γραμμής «Πειραιάς-Αθήνα- Τιθορέα-Λιανοκλάδι».

Ειδικότερα, στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός, η προμήθεια, η εγκατάσταση, η διενέργεια δοκιμών, η μεταφορά στους τόπους εγκατάστασης και η θέση σε λειτουργία δύο μετασχηματιστών έλξης για τον Υποσταθμό της Σφίγγας και ενός μετασχηματιστή έλξης, για τον Υποσταθμό του Περιβολίου.

Επιπλέον, περιλαμβάνεται εκτός των μετασχηματιστών, η συμπλήρωση όλου του απαιτούμενου δευτερεύοντος εξοπλισμού, για την εγκατάσταση των μετασχηματιστών, ο έλεγχος της ρύθμισης και της λειτουργίας του υφιστάμενου διακοπτικού υλικού, καθώς και η διασύνδεση με το προβλεπόμενο σύστημα της τηλεδιοίκησης.

Επίσης, στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται η τριετής συντήρηση με άρση βλαβών του υλικού, η διάθεση ανταλλακτικών πέραν της τριετίας και η εγγυημένη λειτουργία του εξοπλισμού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά ετών μετά την οριστική παραλαβή του συνολικού αντικειμένου της σύμβασης, η διάθεση πλήρους και αναλυτικής τεκμηρίωσης του εξοπλισμού καθώς και το πρόγραμμα συντήρησης προληπτικής και επισκευαστικής.

Ο συνολικός χρόνος διάρκειας της σύμβασης ανέρχεται σε σαράντα τέσσερις μήνες:

- Οκτώ  μήνες από την υπογραφή της, για την οριστική παραλαβή και θέση σε πλήρη λειτουργία των μετασχηματιστών στους αντίστοιχους υποσταθμούς έλξης και

- Τριάντα έξι μήνες μετά την οριστική παραλαβή αυτών, για την συντήρηση - καλή λειτουργία.