ΑΓΟΡΕΣ

Autohellas: Θα διανείμει καθαρό πληρωτέο μέρισμα €1.35 ανά μετοχή

Autohellas: Ολοκληρώθηκε η απόσχιση του κλάδου αυτοκινήτων-ανταλλακτικών SEAT - Κεντρική Εικόνα

Tη διανομή μερίσματος ύψους €1,50 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2018 αποφάσισε η Γενική συνέλευση της Autohellas που πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαΐου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. Στο διανεμόμενο μέρισμα θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10% βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, έτσι το καθαρό πληρωτέο μέρισμα θα ανέλθει σε €1.35 ανά μετοχή. Ως ημερομηνία αποκοπής (cut-off date) ορίζεται η 20η Μαΐου 2019 όπου οι μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην καταβολή μερίσματος. Δικαιούχοι καταβολής του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την Τρίτη 21 Μάιου 2019 (Record Date). Η πληρωμή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Παρασκευή 24 Μάιου 2019 μέσω της Τράπεζας ALPHA BANK.

Αναλυτικά όλες οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης:

ΘΕΜΑ 1: Ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε 31.12.2018, μετά της ενιαίας έκθεσης διαχείρισης και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών λογιστών.

ΘΕΜΑ 2: Ενέκρινε ομόφωνα τη συνολική διαχείριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2018.

ΘΕΜΑ 3: Εξέλεξε ομόφωνα την PRICEWATERHOUSECOOPERS Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία να διενεργήσει τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του ομίλου για την χρήση 2019 και καθόρισε την αμοιβή τους.

ΘΕΜΑ 4: Ενέκρινε ομόφωνα τη διάθεση μερίσματος ύψους €1.50 ανά μετοχή για τη χρήση του 2018. Στο διανεμόμενο μέρισμα θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10% βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, έτσι το καθαρό πληρωτέο μέρισμα θα ανέλθει σε €1.35 ανά μετοχή. Ως ημερομηνία αποκοπής (cut-off date) ορίζεται η 20η Μαΐου 2019 όπου οι μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην καταβολή μερίσματος. Δικαιούχοι καταβολής του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την Τρίτη 21 Μάιου 2019 (Record Date). Κατά τα ανωτέρω, η πληρωμή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Παρασκευή 24 Μάιου 2019 μέσω της Τράπεζας ALPHA BANK.

ΘΕΜΑ 5: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την παροχή αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2018 και ενέκρινε την προκαταβολή αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα χρήση 2019.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 9.752.241 (ήτοι 79,85% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παριστάμενων μετόχων).

Υπέρ: 9.584.844 (98,28%), Κατά: 167,397 (1,72%), Αποχή: 0.

ΘΕΜΑ 6: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από Ευρώ 0,32 σε Ευρώ 0,08 με την ταυτόχρονη διάσπαση (split) και συνεπώς αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας από 12.213.750 σε 48.855.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές (split 1:4) και την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου να αποτυπωθεί η μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας συνεπεία της διάσπασης (split).

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 9.752.241 (ήτοι 79,85% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παριστάμενων μετόχων).

Υπέρ: 9.434.104 (96,74%), Κατά: 0 , Αποχή: 318,137 (3,26%).

ΘΕΜΑ 7: Ενέκρινε ομόφωνα την απόσχιση του κλάδου "Εισαγωγής και Εμπορίας Αυτοκινήτων και Ανταλλακτικών SEAT" της Εταιρείας (με συνεισφορά στη δραστηριότητα του Ομίλου 3,36%) με σύσταση νέας εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 2190/1920, 4548/2018 και 1297/1972, ως ισχύουν, με ημερομηνία λογιστικής κατάστασης 31.12.2018 και έγκριση των όρων απόσχισης κλάδου και του καταστατικού της συνιστώμενης εταιρείας, καθώς και τον ορισμό εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης απόσχισης του κλάδου με σύσταση νέας εταιρείας.

 

ΘΕΜΑ 8: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας για τον εκσυγχρονισμό του και την εναρμόνιση του με το Ν. 4548/2018, και συγκεκριμένα τροποποίηση των άρθρων 1 έως και 20 του καταστατικού της Εταιρείας.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 9.752.241 (ήτοι 79,85% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παριστάμενων μετόχων).

Υπέρ: 8.722.812 (89,44%), Κατά: 1,029,429 (10,56%) , Αποχή: 0.

ΘΕΜΑ 9: Ανακοινώθηκε στη Γενική Συνέλευση η από 11.09.2018 εκλογή του κυρίου Μαρίνου Γιαννόπουλου ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.

ΘΕΜΑ 10: Ενέκρινε ομόφωνα και επικύρωσε την από 19.12.2018 εκλογή του κυρίου Μαρίνου Γιαννόπουλου ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.

ΘΕΜΑ 11: Ενημέρωση από την Πρόεδρο Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου.

Δεν υπήρξε κάποια ειδική επισήμανση.

ΘΕΜΑ 12: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την Εκλογή των μελών Επιτροπής Ελέγχου.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 9.752.241 (ήτοι 79,85% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παριστάμενων μετόχων).

Υπέρ: 9.751.554 (99,99%) , Κατά: 687 (0,01%) , Αποχή: 0.

ΘΕΜΑ 13: Ενέκρινε ομόφωνα τη χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν στη διοίκηση των εταιρειών "AUTOTECHNICA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", "ΧΙΟΥΝΤΑΙ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", "ΚΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", "ΕΛΤΡΕΚΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ", "AUTOTECHNICA SERBIA DOO", "AUTOTECHNICA MONTENEGRO DOO", "AUTOTECHNICA FLEET SERVICES LLC", "ANTERRA DOO", "AUTOTECHNICA LTD", "AUTOTECHNICA (CYPRUS) LIMITED", "AUTOTECHNICA FLEET SERVICES S.R.L.".