ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σταθερές πωλήσεις αλλά και ζημίες παρουσίασε ο Όμιλος ΝΙΚΑΣ το 2018

Σταθερές πωλήσεις αλλά και ζημίες παρουσίασε ο Όμιλος ΝΙΚΑΣ το 2018	 - Κεντρική Εικόνα

Ο όμιλος ΝΙΚΑΣ το 2018 διατήρησε τον κύκλο εργασιών στα ίδια επίπεδα με αυτόν της αντίστοιχης περυσινής χρήσεως, στα 40,485 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Κατά την ίδια περίοδο, συνέχισε να αυξάνει το μερίδιό του στην συνολική αγορά αλλαντικών, από 15,8% σε 16,5% σε όγκους και από 14,5% σε 15,6% σε αξίες.

Τα μικτά κέρδη του ομίλου, εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανομένων εξόδων 657.000 ευρώ, σημείωσαν αύξηση κατά 2,1% σε σχέση με αυτά της προηγούμενης χρήσεως και διαμορφώθηκαν σε 9,949 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο μικτού κέρδους να αυξάνεται κατά 0,8 ποσοστιαίες μονάδες.

Το EBITDA του ομίλου, εξαιρουμένων μη επαναλαμβανομένων εξόδων 1,950 εκατ. ευρώ, διαμορφώθηκε σε ζημίες 116.000 ευρώ και είναι αύξημένο κατά 1,981 εκατ. ευρώ σε σχέση με αυτό της προηγούμενης χρήσης.

Τα συνολικά αποτελέσματα προ φόρων (EBT) του ομίλου, από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, ανήλθαν στην χρήση 2018 σε ζημίες 6,757 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 15,472 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση.

Εάν από τα ανωτέρω αποτελέσματα εξαιρεθούν έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα, που στην χρήση 2018 αφορούν σε μη επαναλαμβανόμενα έξοδα αναδιοργάνωσης και διαγραφής απαιτησεων ύψους 3,064 εκατ. ευρώ και στο 2017 σε κέρδη από διαγραφές δανείων και τόκων, και απομειώσεις παγίων, συνολικού ύψους 21,299 εκατ. ευρώ, τα αποτελέσματα προ φόρων (ΕΒΤ) της χρήσεως 2018 του ομίλου ανέρχονται σε ζημίες 3,693 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 5,826 εκατ. ευρώ το 2017, βελτιωμένα κατά 2,134 χιλ. ευρώ.