ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

SATO: Αντίστροφη μέτρηση για τη συμφωνία εξυγίανσης με τις πιστώτριες τράπεζες

Γενναίο «κούρεμα» οφειλών 98% για τη διάσωση της επιπλοιίας SATO - Κεντρική Εικόνα

Πριν από δύο χρόνια, στις 14 Ιουνίου του 2017, η SATO είχε καταθέσει, στο Πρωτοδικείο Αθηνών, αίτηση επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης με τις πιστώτριες τράπεζες, γιατί είχαν μεταβληθεί τα οικονομικά στοιχεία επί των οποίων στηρίχθηκε η πρώτη συμφωνία εξυγίανσης προς το χειρότερο. 

Η αίτηση απορρίφθηκε και ασκήθηκε έφεση η οποία θα εκδικαστεί σε λίγες εβδομάδες από σήμερα, δηλαδή στις 9 Μαΐου. Μέχρι τότε η εταιρεία έχει λάβει, μετά από αίτημα που υπέβαλε στις 18 Ιανουαρίου και απόφαση που εκδόθηκε στις 24 Ιανουαρίου, προσωρινή δικαστική προστασία από καταδιωκτικά μέτρα και μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης.

Το σχέδιο εξυγίανσης αφορά τη διευθέτηση των οφειλών της, οι οποίες με ημερομηνία 31/03 /2017 ανέρχονταν σε 36.465.851 ευρώ, εκ των οποίων 26.346.126 ευρώ στις Τράπεζες, 4.798.491 ευρώ σε προμηθευτές, 2.121.553 ευρώ σε φόρους –τέλη, 1,808 εκατ. ευρώ στους ασφαλιστικούς οργανισμούς και 1,391 εκατ. ευρώ σε λοιπούς πιστωτές.

Σε ό,τι αφορά το πλάνο αποπληρωμής προβλέπει όπως οι τράπεζες θα αποπληρωθούν σε 9 ισόποσες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη καταβλητέα την 31/12/2021 και μία επιπλέον στη λήξη  την 31/12/2030 ίση με το 60% της συνολικής απαίτησης και του 100% του συνόλου των τόκων που έχουν κεφαλαιοποιηθεί έως και την 31/12/2018.

Ως προς τις οφειλές της Εταιρείας προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης θα λάβουν το 100% της απαίτησής τους, καταβαλλόμενο για τις μεν πρώτες 48 δόσεις ποσό 8.000 ευρώ σε μηνιαίες δόσεις, το δε υπόλοιπο θα καταβληθεί σε 192 ισόποσες, μηνιαίες και συνεχόμενες δόσεις ποσού 7.420 ευρώ, μη υπολογιζόμενων όμως προσαυξήσεων μετά τη ρύθμιση και κατά τον χρόνο αυτής, αρχομένης της πρώτης δόσης μετά την πάροδο ενός μήνα από την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης.

Στο ίδιο πνεύμα και η διευθέτηση των οφειλών της προς το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο θα λάβει το 100% της απαίτησής του, μη υπολογιζόμενων όμως προσαυξήσεων μετά την ρύθμιση και κατά τον χρόνο αυτής, καταβαλλόμενο για τις μεν πρώτες 48 δόσεις ποσό 8.000 ευρώ σε μηνιαίες δόσεις, το δε υπόλοιπο θα καταβληθεί σε 192 ισόποσες, μηνιαίες και συνεχόμενες δόσεις ποσού 9.050 ευρώ.

Ενώ οι "μη συμβαλλόμενοι προμηθευτές" οι οποίοι κρίνονται αναγκαίοι για τη συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, θα λάβουν το 100% της συνολικής τους απαίτησης, το δε ποσό αυτό θα το εισπράξουν τμηματικά σε 24 ισόποσες άτοκες εξαμηνιαίες δόσεις, της πρώτης καταβαλλόμενης δύο έτη μετά την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης.

Πάντως δεν θα λάβουν όλοι οι μη συμβαλλόμενοι πιστωτές το 100% της απαίτησής τους. Υπάρχει και μερίδα πιστωτών η οποία θα λάβει το 10% της συνολικής της απαίτησης. Το ποσό αυτό θα καταβληθεί τμηματικά σε 24 ισόποσες άτοκες εξαμηνιαίες δόσεις, της πρώτης καταβαλλόμενης δύο έτη μετά την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης. 

Πέρυσι οι ενοποιημένες πωλήσεις της SATO ανήλθαν σε 11,559 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 27% σε σχέση με το 2018, τα μικτά της κέρδη άγγιξαν τα 4,928 εκατ. ευρώ έναντι 3,831 εκατ. ευρώ ενώ οι ζημιές της περιορίσθηκαν στις 491 χιλ. ευρώ από ζημιές 3,837 εκατ. ευρώ το 2017.

Το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης οι πωλήσεις της αυξήθηκαν 19,81% και οι παραγγελίες ενισχύθηκαν 13,74% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018. Σε αυτό συνέβαλε και το  νέο σημείο πώλησης που άνοιξε με τη μέθοδο του Franchise στην Ρόδο.

Πηγή capital.gr