ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο Νηρέας δέχεται «πιέσεις» λόγω τουρκικής λιρας

Ο Νηρέας δέχεται «πιέσεις» λόγω τουρκικής λιρας - Κεντρική Εικόνα

"Με την υποτίμηση της τουρκικής λίρας είναι προφανές ότι η πίεση για τις ελληνικές εταιρείες αλλά και συνολικά τις ευρωπαϊκές θα γίνει εντονότερη”, αναφέρει στις οικονομικές καταστάσεις του για τη χρήση του 2018 η εταιρεία Νηρεύς.

Εξαιτίας της υποτίμησης της Τουρκικής λίρας και της αύξηση της παραγωγής της, τα μεγέθη της ελληνικής εταιρείας ιχθυοκαλλιέργειας δέχθηκαν πέρυσι πιέσεις. Οι πωλήσεις υποχώρησαν στα 197,3 εκατ. ευρώ (πτώση 4,6%) λόγω της μείωσης της μέσης τιμής πώλησης των ψαριών 6,2% έναντι του 2017.

Αντίστοιχα το λειτουργικό EBITDA του ομίλου υποχώρησε στα 20,7 εκατ. ευρώ από 30,1 εκατ. ευρώ το 2017, όπως και το EBITDA έπεσε στα 2,7 εκατ. ευρώ από 42,2 εκατ. ευρώ.

Ο όμιλος γύρισε πέρυσι σε ζημιές 14,7 εκατ. ευρώ από κέρδη 23,3 εκατ. ευρώ το 2017. Η διαφορά αυτή οφείλεται στη μειωμένη τιμή πώλησης ψαριών και στη μειωμένη τιμή αποτίμησης των βιολογικών αποθεμάτων σε εύλογη αξία (market price) στις 31.12.2018, αναφέρει η εταιρεία. Αρνητικά ήταν και τα αποτελέσματα μετά φόρων. Οι ζημιές άγγιξαν τα 12,6 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 23,4 εκατ. ευρώ το 2017.

Σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση του deal Ανδρομέδα/Νηρεύς/Σελόντα με την πώλησή τους στις εταιρείες Amerra Capital Management LLC και MDC Industry Holding Company LLC, το dead line που υπάρχει είναι η 20η Ιουνίου του 2019.

Βέβαια η ολοκλήρωση του deal εξαρτάται, σύμφωνα με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Comp), από δέσμη διορθωτικών μέτρων που προβλέπουν εκποίηση δραστηριοτήτων όπως η πώληση ιχθυοτροφείων που παράγουν περίπου 10.000 τόνους Μεσογειακών ψαριών, και εκκολαπτηρίων που παράγουν περίπου 50 εκατομμύρια τεμάχια γόνου.

Οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για την πλήρωση των προϋποθέσεων και τη σύναψη συμφωνίας με υποψήφιους αγοραστές έχουν ήδη ξεκινήσει να υλοποιούνται, αναφέρει ο Νηρέας στις οικονομικές του καταστάσεις, και εκτιμά ότι η καταρχήν συμφωνία για την εκποίηση των άνω περιουσιακών στοιχείων θα έχει συναφθεί και εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού μέχρι την 20/6/2019.

Πρόκειται για τη συμφωνηθείσα απώτατη ημερομηνία απόκτησης του κοινού ελέγχου των εταιρειών Ανδρομέδα/Νηρεύς/Σελόντα από τις εταιρείες Amerra Capital Management LLC και MDC Industry Holding Company LLC, μετόχων της εταιρείας Andromeda Seafood Limited. Βέβαια υπάρχει δυνατότητα των μερών να συμφωνήσουν παράταση της προθεσμίας αυτής.