ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

«Ναι» στο σχέδιο της Eurobank - Επιστροφή στην κανονικότητα με NPEs στο 8% το 2021

Καραβίας: Το ξέσπασμα της πανδημίας μας επιβάλλει νέες προτεραιότητες - Κεντρική Εικόνα

Εγκρίθηκε από τη γενική συνέλευση της Eurobank το σχέδιο-απόφαση συγχώνευσης με την Grivalia που οδηγεί στην ισχυρότερη κεφαλαιακά ελληνική τράπεζα, με δείκτη συνολικών κεφαλαίων 19% και στην περαιτέρω δραστική μείωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) σε περίπου 15% στο τέλος του 2019 και σε μονοψήφιο ποσοστό έως το 2021.

Όπως τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας ο τελικός στόχος είναι το 2021 ο δείκτης να έχει υποχωρήσει στο 8,8%, που θα είναι πλέον συγκρίσιμος με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και θα σηματοδοτεί την επιστροφή στην ευρωπαϊκή τραπεζική κανονικότητα

Όπως έχει επισημανθεί πρόκειται για μία συγχώνευση υψηλής απόδοσης. Ειδικότερα η συγχώνευση αυξάνει τα κεφάλαια και τα κέρδη, ο δείκτης CET1 με την πλήρη εφαρμογή του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ αυξάνεται στο 13,8% και τα προ προβλέψεων έσοδα στα 0,28 ευρώ ανά μετοχή. Ο ενιαίος όμιλος που προκύπτει από την συγχώνευση στοχεύει σε ισχυρά βιώσιμα κέρδη ανά μετοχή και σε απόδοση άνω του 10% επί των ιδίων κεφαλαίων (RoTE) το 2020.

Ειδικότερα, στην έκτακτη γενική συνέλευση στην οποία προήδρευσε για πρώτη φορά ο νέος πρόεδρος της Eurobank Γιώργος Ζανιάς, εγκρίθηκε η συγχώνευσης της Τράπεζας με την Grivalia, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, όπως εγκρίθηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο συγχωνευόμενων εταιρειών, η παροχή εξουσιοδότησης σε στελέχη της Τράπεζας να προβούν σε κάθε ενέργεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.

Αναλυτικά, η Eurobank ανακοίνωσε τα ακόλουθα:

Α. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας που συνεδρίασε στις 5.4.2019, παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.474.786.007 μετοχές της Τράπεζας και συγκεκριμένα:

(i) για το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρεται στην από 12.03.2019 πρόσκληση, οι παριστάμενοι μέτοχοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 67,47% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον Νόμο 3864/2010, όπως ισχύει, στα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης συνυπολογίζονται οι 52.080.673 μετοχές της Τράπεζας που ανήκουν στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και

(ii) για το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρεται στην από 12.03.2019 πρόσκληση, οι παριστάμενοι μέτοχοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 66,67% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον Νόμο 3864/2010, όπως ισχύει, στα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης δεν συνυπολογίζονται οι 52.080.673 μετοχές της Τράπεζας που ανήκουν στο ΤΧΣ.

Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση, αποφάσισε τα ακόλουθα:

1. (α) Την έγκριση της συγχώνευσης της Τράπεζας με την GRIVALIA PROPERTIES Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Grivalia), με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.

(β) Την έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, όπως εγκρίθηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο συγχωνευόμενων εταιρειών.

(γ) Την παροχή εξουσιοδότησης σε στελέχη της Τράπεζας να προβούν σε κάθε ενέργεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.

(δ) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας:

 • κατά ποσό €164.848.663,17, το οποίο αντιστοιχεί στο μετοχικό κεφάλαιο της Grivalia, και

 • κατά ποσό €32.458.933,29, προερχόμενο από φορολογημένα κέρδη, για λόγους στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας της νέας κοινής μετοχής της Τράπεζας, η οποία μεταβάλλεται από €0,30 σε €0,23.

Μετά τις ανωτέρω αυξήσεις, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται σε €853.107.225,96 και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε 3.709.161.852 μετοχές κοινές με ψήφο, ονομαστικής αξίας €0,23 η κάθε μία.

(ε) Την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Τράπεζας.

(στ) Την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) για τη ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και των τεχνικών λεπτομερειών για την έκδοση και έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών και για την άμεση εκποίηση των μετοχών που σχηματίζονται από την άθροιση κλασματικών υπολοίπων που τυχόν προκύψουν από την ανωτέρω αύξηση και την απόδοση στους δικαιούχους του προϊόντος της εκποίησης.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 1.461.289.721 (66,85% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων: Υπέρ: 1.461.289.721. Κατά: 0

 • Αριθμός αποχών: 13.496.286

2. Ενέκρινε:

 1. την εκλογή του κ. Νικολάου Μπέρτσου ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Τράπεζας, η θητεία του οποίου λήγει ταυτόχρονα με τη θητεία των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. και συγκεκριμένα στις 10.07.2021, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2021.

 2. τον ορισμό του κ. Νικολάου Μπέρτσου ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας, η θητεία του οποίου λήγει ταυτόχρονα με τη θητεία των υπολοίπων μελών της Επιτροπής Ελέγχου και συγκεκριμένα στις 10.07.2021, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2021.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 1.409.209.048 (66,04% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων: Υπέρ: 1.409.209.048. Κατά: 0

 • Αριθμός αποχών: 13.496.286

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, σε συνεδρίασή του της 5ης Απριλίου 2019, αποφάσισε τη συγκρότησή του σε σώμα, τον διορισμό Διευθύνοντος Συμβούλου και Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων και τον καθορισμό εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών, ως εξής:

 1. Γεώργιος Π. Ζανιάς, Πρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος

 2. Γεώργιος Κ. Χρυσικός, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος

 3. Φωκίων X. Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,

 4. Σταύρος Ε. Ιωάννου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

 5. Θεόδωρος Α. Καλαντώνης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

 6. Κωνσταντίνος Β. Βασιλείου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

 7. Bradley Paul L. Martin, μη εκτελεστικό μέλος

 8. Νικόλαος Α. Μπέρτσος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

 9. Richard P. Boucher, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

 10. Rajeev Kakar, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

 11. Jawaid A. Mirza, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

 12. George E. Myhal, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

 13. Αικατερίνη Κ. Μπερίτση, Εκπρόσωπος ΤΧΣ, μη εκτελεστικό μέλος.