ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αύξηση κύκλου εργασιών παρουσίασε η Cenergy Holdings το 2018

Αύξηση κύκλου εργασιών παρουσίασε η Cenergy Holdings το 2018	 - Κεντρική Εικόνα

Στα 964 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Cenergy Holdings το 2018 σημειώνοντας αύξηση 27%.

Τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (a-EBITDA) αυξήθηκαν περισσότερο από 9% σε 62,7 εκατ. ευρώ το 2018.

Ο κλάδος σωλήνων χάλυβα υπερδιπλασίασε το λειτουργικό κέρδος του προ χρηματοδοτικών εξόδων σε 16,4 εκατ. ευρώ το 2018. Αντίστοιχα, ο κλάδος των καλωδίων παρουσίασε οριακή αύξηση στα 17,8 εκατ. ευρώ από 16,7 εκατ. ευρώ το 2017.

Η εταιρεία κατέγραψε οριακά κέρδη προ φόρου εισοδήματος ύψους 0,7 εκατ. ευρώ το 2018 σε σύγκριση με ζημία προ φόρων μεγαλύτερη των 10,6 εκατ. ευρώ το 2017.

Τα κέρδη μετά από φόρους της περιόδου ανήλθαν σε 6,9 εκατ. ευρώ το 2018, σε σύγκριση με ζημίες μετά από φόρους ύψους 4,8 εκατ. ευρώ για το 2017.

Οι επενδύσεις κατά τη διάρκεια της χρήσης ανήλθαν σε 44 εκατ. ευρώ για τον κλάδο των καλωδίων και σε 6 εκατ. ευρώ για τον κλάδο των σωλήνων χάλυβα, ενώ οι ενοποιημένες αποσβέσεις για το 2018 ανήλθαν σε 24 εκατ. ευρώ.

Ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε σε 473 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2018 (31.12.2017: 379 εκατ. ευρώ).