ΕΛΛAΔΑ

Δαπάνη 500.000 ευρώ «απαιτούν» έως το 2021 τα νέα διπλώματα οδήγησης

Νέο καθεστώς για άδειες οδήγησης - Ποιοι και πότε θα λαμβάνουν «προσωρινή άδεια» - Κεντρική Εικόνα

Λίγες ημέρες μετά την κατάθεση του νομοσχεδίου για τα νέα διπλώματα και ήδη στο Διαύγεια αναρτήθηκε ο πρώτος διαγωνισμός ώστε να μπορέσει το υπουργείο Μεταφορών να υλοποιήσει το νέο σύστημα χορήγησης αδειών οδήγησης.

Ειδικότερα προκειμένου το υπουργείο να είναι σε θέση να ελέγχει το νέο σύστημα απαιτούνται μια σειρά από διαγωνισμοί.

Για την διενέργεια των εξετάσεων θα δημιουργηθεί κέντρο λειτουργίας στο Υπουργείο Μεταφορών και στους ελεγκτές του αντίστοιχου Σώματος, που θα μπορούν να βλέπουν από κάμερες και δειγματοληπτικά στη συνέχεια, όλες τις εξετάσεις μέσα στο αυτοκίνητο.

Το κεντρικό σημείο ελέγχου των καμερών που θα είναι στο Υπουργείο Υποδομών – Μεταφορών. Σε όλα τα στάδια η διαδικασία θα καταγράφεται από οπτικοακουστικά μέσα που θα παρέχουν εικόνα και ήχο τόσο από το εσωτερικό οχήματος ή χώρου όσο και από το δρόμο στην πρακτική εξέταση, διαφορετικά θα είναι άκυρη.

Στο πλαίσιο αυτό στόχος του ηλεκτρονικού διαγωνισμού που δημοσιεύτηκε σο Διαύγεια είναι η ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την «Παροχή τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού εφαρμογών του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Αδειών Κυκλοφορίας και Αδειών Οδήγησης» και προκηρύσσεται λίγες μόνο ημέρες μετά την κατάθεση στη Βουλή του νέου σχεδίου νόμου για τις εξετάσεις και τη χορήγηση αδειών οδήγησης που αλλάζει ριζικά το σύστημα που υπάρχει μέχρι σήμερα.

Το έργο βαρύνει τις πιστώσεις του ΠΔΕ, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των υπηρεσιών του υπουργείου Μεταφορών, και ειδικότερα η προϋπολογισθείσα δαπάνη για το 2019 είναι 175.000 ευρώ, το 2020 το ίδιο ποσό, ενώ το 2021 μειώνεται στις 156.000 ευρώ. Συνολικά για την τριετία η δαπάνη ανέρχεται σε 512.000 ευρώ.

 

Στο πλαίσιο του αντικειμένου του έργου, ο ανάδοχος θα παρέχει:

 

Πλήρη τεχνική υποστήριξη του λογισμικού για τη μετάβαση της παραγωγικής λειτουργίας του λογισμικού εφαρμογών του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος από το GCOS partition στο OPEN partition, εξασφαλίζοντας την ακεραιότητα των δεδομένων και τη λειτουργικότητα των διαδικασιών.

 

Πλήρη τεχνική υποστήριξη για το σύνολο του λογισμικού εφαρμογών, που εκτός των παραπάνω συμπεριλαμβάνει και τα Πληροφοριακά Συστήματα RESPER, Ανταλλαγής Στοιχείων για εκτύπωση Αδειών Οδήγησης, ΕΜΜΕ, ERRU, Ιστορικό Αδειών Κυκλοφορίας, Ιστορικό Αδειών Οδήγησης, ΗΑΣ για ΦΔΧ και ΛΔΧ, Απόσυρσης, Τεχνικό Αρχείο Οχημάτων.

 

H καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι στις 12 Μαρτίου και ώρα 12.00, ενώ η αποσφράγιση θα γίνει στις 18 Μαρτίου.

 

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής, για την επιλογή Αναδόχου.

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μπορούν να διακριθούν στα παρακάτω υποέργα:

 

Υποέργο 1Α: εγκατάσταση δοκιμαστικού περιβάλλοντος και προετοιμασία μετάβασης της παραγωγικής λειτουργίας λογισμικού εφαρμογών από το GCOS partition στο OPEN partition.

 

Υποέργο 1Β: εγκατάσταση παραγωγικού περιβάλλοντος και μετάβαση της παραγωγικής λειτουργίας λογισμικού εφαρμογών από το GCOS partition στο OPEN partition.

 

Υποέργο 2Α: διορθώσεις, τροποποιήσεις και βελτιώσεις λογισμικού εφαρμογών, με ανθρωποπροσπάθεια απολογιστικά τιμολογούμενη.

 

Υποέργο 2Β: συγκεκριμένες τροποποιήσεις και βελτιώσεις λογισμικού εφαρμογών που κρίνονται ως αναγκαίες, έναντι καθορισμένου τιμήματος.

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες και επιμερίζεται ως ακολούθως:

 

Το έργο είναι οργανωμένο σε φάσεις, διάρκειας τριών (3) ημερολογιακών μηνών έκαστη.

 

Το Υποέργο 1 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί με τη συμπλήρωση του 5ου μήνα του έργου, ανεξαρτήτως της αντίστοιχης ετοιμότητας του συνόλου των ΠΥΜΕ. Ειδικότερα, το Υποέργο 1Α θα ξεκινήσει από την υπογραφή της σύμβασης και θα διαρκέσει τέσσερις (4) μήνες, ενώ το Υποέργο 1Β θα ξεκινήσει με την ολοκλήρωση του Υποέργου 1Α και θα διαρκέσει ένα (1) μήνα.

 

Το Υποέργο 2Α θα ξεκινήσει από την 1η φάση / τρίμηνο (από την υπογραφή της σύμβασης) και θα διαρκέσει 10 φάσεις / τρίμηνα (30 μήνες). Το Υποέργο 2Β θα ξεκινήσει από την 3η φάση / τρίμηνο (7ο μήνα από την υπογραφή της σύμβασης) και θα διαρκέσει 4 φάσεις / τρίμηνα (12 μήνες).

 

πηγή: newsauto.gr