ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στις 15 Απριλίου ο διαγωνισμός για 600mW ανανεώσιμων πηγών

Επενδυτικό ενδιαφέρον και γραφειοκρατία για τις Ανανεώσιμες Πηγές - Κεντρική Εικόνα

Στις 15 Απριλίου θα γίνει ο πρώτος κοινός διαγωνισμός για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στον οποίο θα μπορούν να συμμετάσχουν επενδυτές τόσο σε αιολικά πάρκα, όσο και φωτοβολταϊκά. Σύμφωνα με την σχετική απόφαση της Ρυθμιστής Αρχής Ενέργειας, η δημοπρατούμενη ισχύς θα είναι αυξημένη (600 μεγαβάτ), ενώ μειωμένο σε σχέση με τους προηγούμενους διαγωνισμούς θα είναι το επίπεδο ανταγωνισμού, δηλαδή το ποσοστό κατά το οποίο το επενδυτικό ενδιαφέρον θα πρέπει να υπερβαίνει την δημοπρατούμενη ισχύ, το οποίο καθορίστηκε σε 40%.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση της ΡΑΕ, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων από τους επενδυτές είναι η 21η Μαρτίου 2019 και η ηλεκτρονική δημοπρασία θα γίνει στις 15 Απριλίου.

Η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή για την κοινή ανταγωνιστική διαδικασία (μειοδοτική δημοπρασία), ανέρχεται σε 64,72Euro/MWh

Το ποσοστό συμμετοχής πρέπει να είναι τουλάχιστον 40% πλέον της δημοπρατούμενης ισχύος. Το ποσοστό αυτό τίθεται προκειμένου να διασφαλίζεται ο ανταγωνισμός στο διαγωνισμό.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μεγάλα έργα, καθώς και σε εκείνα που έχουν ενταχθεί σε διαδικασία ταχείας αδειοδότησης (φαστ τρακ). Συγκεκριμένα πρόκειται για τις εξής κατηγορίες έργων: Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 50MW, φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 20MW, Συγκροτήματα τουλάχιστον δύο αιολικών σταθμών που έχουν κοινό σημείο σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 50 MW, Συγκροτήματα τουλάχιστον δύο φωτοβολταϊκών σταθμών που έχουν κοινό σημείο σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 20MW, Συγκροτήματα τουλάχιστον ενός αιολικού και ενός φωτοβολταϊκού σταθμού που έχουν κοινό σημείο σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 50 MW, Φωτοβολταϊκοί σταθμοί που έχουν ενταχθεί στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων, ανεξαρτήτως ή μη κοινού σημείου σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 20MW.