ΕΛΛAΔΑ

ΕΔΟΕΑΠ: Πώς υπολογίζεται η νέα επικουρική σύνταξη

Στο ΣτΕ κρίνεται το μέλλον του ΕΔΟΕΑΠ	 - Κεντρική Εικόνα

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο καθορισμός τεχνικής βάσης για τον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης που χορηγείται από τον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (ΕΔΟΕΑΠ).

Το ποσό της επικουρικής σύνταξης που χορηγείται από τον ΕΔΟΕΑΠ υπολογίζεται με βάση το διανεμητικό σύστημα καθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC).

Στο σύστημα αυτό εντάσσονται πλήρως οι ασφαλισμένοι για πρώτη φορά στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΔΟΕΑΠ από 1.7.2018 και εφεξής, ενώ για τους ασφαλισμένους μέχρι την 30η.6.2018 εφαρμόζεται το νέο σύστημα με τη μέθοδο της αναλογικότητας (pro rata).

Από την 1.7.2018 οι ασφαλιστικές εισφορές για επικουρική σύνταξη που καταβάλλονται για κάθε ασφαλισμένο, τηρούνται σε ατομικές μερίδες.

Σύμφωνα με το διανεμητικό σύστημα καθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC) το ποσό της καταβαλλόμενης επικουρικής σύνταξης του ΕΔΟΕΑΠ, διαμορφώνεται με βάση:

α) τα δημογραφικά δεδομένα που προκύπτουν από εγκεκριμένους πίνακες θνησιμότητας και β) το πλασματικό ποσοστό επιστροφής που θα εφαρμόζεται στις συνολικά καταβληθείσες εισφορές.

Το ως άνω ποσοστό υπολογίζεται βάσει της ποσοστιαίας μεταβολής των συντάξιμων αποδοχών των ασφαλισμένων. Για την οικονομική ισορροπία του συστήματος οι καταβαλλόμενες παροχές πρέπει να είναι ίσες με τις καταβαλλόμενες εισφορές, ενώ σημαντικό παράγοντα αποτελεί και το πλασματικό ποσοστό επιστροφής. Επίσης το ύψος των απονεμόμενων συντάξεων πρέπει να συνδέεται με την ηλικία του συνταξιούχου και τις συσσωρευμένες εισφορές του.

Με την ισορροπία αυτή του συστήματος, μπορεί να λαμβάνεται πλασματικό ποσοστό επιστροφής, η μεταβολή της βάσης υπολογισμού των εισφορών.

Οι εισφορές μπορούν να κεφαλαιοποιούνται με τη μεταβολή της βάσης υπολογισμού των εισφορών.

2. Κατά τη συνταξιοδότηση, με βάση την αρχή της ισοδυναμίας η συσσωρευμένη αξία των εισφορών, (συσσώρευση με τη μεταβολή της βάσης υπολογισμού) πρέπει να είναι ίση με την παρούσα αξία των μελλοντικών καταβολών της σύνταξης (χρήση ράντας κατά περίπτωση). Υπολογισμός σύνταξης ασφαλισμένων για πρώτη φορά μέχρι την 30.6.2018

1. Στους ασφαλισμένους μέχρι την 30.6.2018 στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΔΟΕΑΠ εφαρμόζεται το διανεμητικό σύστημα καθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC) για το χρόνο ασφάλισης που πραγματοποιείται από 1.7.2018 και εφεξής.

Το ποσό της επικουρικής σύνταξης αποτελείται από το άθροισμα δύο τμημάτων: α) το τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης έως την 30.6.2018, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του ΕΔΟΕΑΠ, όπως ισχύουν κατά το χρόνο δημοσίευσης (14.6.2018) του ν. 4549/2018 (Α' 105), β) το τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης από 1.7.2018 και εφεξής, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με το διανεμητικό σύστημα καθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC), όπως προσδιορίζεται στα ανωτέρω άρθρα της παρούσας υπουργικής απόφασης.