ΑΓΟΡΕΣ

Πλαίσιο: Εκπνέει στις 31/12 η προθεσμία για το μέρισμα της χρήσης του 2012

Πλαίσιο: Επένδυση 15 εκατ. ευρώ για την είσοδο στις «λευκές» συσκευές - Κεντρική Εικόνα

Η Εταιρεία "ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ABEE" γνωστοποίησε σήμερα ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2018 εκπνέει η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος που αφορά στην εταιρική χρήση 2012 (1.1.2012-31.12.2012) και το οποίο ανέρχεται (μετά την παρακράτηση του αναλογούντος φόρου, βάσει του ν. 3943/2011) σε Ευρώ 0,09 ανά μετοχή. Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι μέτοχοι που ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αυλων Τίτλων της Εταιρείας κατά την record date, ήτοι την Παρασκευή 24 Μαΐου 2013.

Οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας που δικαιούνται το μέρισμα της χρήσης 2012 και οι οποίοι για οιονδήποτε λόγο δεν έχουν εισπράξει αυτό, παρακαλούνται να προβούν στην είσπραξή του πριν την παραπάνω ημερομηνία (31.12.2018).

Μετά την ως άνω ημερομηνία, η απαίτηση για τα μερίσματα της εταιρικής χρήσης 2012 που δεν θα έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους, θα παραγραφεί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες και τυχόν παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών είσπραξης οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ.+30 210 5587323).