ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Έκτακτη ΓΣ της Attica Group για την αποπληρωμή του ανταλλάξιμου ομολογιακού δανείου

Παραίτηση και αντικατάσταση μέλους του ΔΣ της Αttica Συμμετοχών - Κεντρική Εικόνα

Η «ATTICA Α.Ε. Συμμετοχών» («η Attica Group») ανακοινώνει ότι την 7.12.2018, οι ομολογιούχοι δανειστές (επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση της Fortress Investment Group) του ανταλλάξιμου ομολογιακού δανείου της «Blue Star Ferries Ναυτιλιακή Α.Ε.» («Blue Star») εξάσκησαν το δικαίωμα ανταλλαγής των ομολογιών έκδοσης της Blue Star ημερομηνίας 5.9.2014 σε ομολογίες έκδοσης της Attica Group μετατρέψιμες σε νέες μετοχές της Attica Group, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 28,63% του νέου μετοχικού της κεφαλαίου.

Το διοικητικό συμβούλιο της Attica Group αποφάσισε τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης για την 28.12.2018 η οποία θα αποφασίσει για την αποπληρωμή του ανταλλάξιμου ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τους όρους του έναντι του ποσού των 87 εκατ. ευρώ περίπου, ώστε να μη λάβει χώρα η μετατροπή σε μετοχές.

Η αποπληρωμή του ως άνω δανείου θα πραγματοποιηθεί με δανεισμό που διαπραγματεύεται να λάβει η Blue Star από πιστωτικό ίδρυμα.